Disclaimer

Voorafgaandelijk

De in deze disclaimer vermelde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de community en de tool. Door gebruik te maken van de community en de tool verbindt u zich er expliciet toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en zonder voorbehoud te aanvaarden.

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Er wordt evenwel geen garantie gegeven wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. UGent beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. UGent aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Persoonsgegevens - privacyverklaring

Indien u via de tool persoonsgegevens verstrekt, zoals uw naam, uw private of professionele contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoon, fax), uw beroep, de identiteit van uw werkgever, uw bankrekeningnummer, aanvaardt u en stemt u in met de verwerking van deze persoonsgegevens door UGent (als verantwoordelijke voor de verwerking) voor de hieronder beschreven doeleinden, en is deze privacyverklaring van toepassing.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt voor hierna genoemde doeleinden:

  • Inschrijving voor events.
  • Gerichte mailing i.v.m. activiteiten van de businessmodelscancommunity.

UGent zal de persoonlijke informatie die u meedeelt confidentieel houden, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18/03/1993), zoals gewijzigd. UGent zal redelijke en geschikte maatregelen nemen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging en wijziging.

UGent zal uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hogervermelde doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

U heeft een recht op inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zoals deze door UGent verzameld en verwerkt zijn, en er, in voorkomend geval, de verbetering of verwijdering van te vragen indien de persoonsgegevens onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden van de verwerking. Daartoe kunt u per e-mail een verzoek richten, samen met een kopie van uw identiteitskaart op volgende emailadres: info@businessmodelscan.com

UGent kan uw persoonsgegevens doorgeven aan externe verwerkers en dienstverleners waarmee een samenwerkingsovereenkomst bestaat in het kader van de businessmodelscan.

UGent zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing doeleinden en zullen - buiten de hierboven beschreven toepassingen - niet worden doorgegeven aan derden.

Cookies

De community maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent hierbij dat de intellectuele eigendomsrechten op de tool exclusief bij het ESF (Europees Sociaal Fonds) liggen. U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren en enkel voor persoonlijk gebruik te downloaden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Geschillen

Op deze disclaimer en uw gebruik van deze tool is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze tool zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Gent.

#
77
#
171
#
20
#
6